Формуляр за кандидатстване - "Академия за местни предприемачи"

Информация за кандидата
2
Бизнес идеята в основата на Вашата кандидатура
Статут на кандидата


Информация за юридическо лице

Попълва се само ако сте избрали опцията "Със съществуващо юридическо лице"

Друга информация
Декларирано съгласие

С подаването на кандидатурата, заявителя и членовете на екипа декларираме:

  1. Че всички членове на екипа ни са запознати подробно с всички изисквания на конкурса "Академия за местни предприемачи" и са съгласни безусловно с тях.
  1. Че всички правоотношения във връзка с участието в конкурса "Академия за местни предприемачи", включително по отношение на финансови, данъчни взаимоотношения и авторските права са уредени помежду ни.
  2. Че доброволно предоставяме следните лични данни: 3.1. Данни за самоличност: име, контактна информация, адрес; 3.2. образователен статус и 3.3. финансова информация за доходи, ако има такава единствено с цел оценка на нашата кандидатура за настоящия конкурс.
  1. Нито един от членовете на екипа не е осъждан/а, не е страна в съдебен спор и няма образувани дела срещу него.
  2. Че доброволно предоставяме информацията във формуляра за кандидатстване и се съгласяваме тя да бъде предоставяна на членове на екипа на Център „Ринкър” на Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността, официални оценители и членове на Журито с цел излъчване на победителите в конкурса.
  3. Че членовете на екипа ни не са обект на финансови, трудово-правни или родствени отношения с организаторите на конкурса - служители, оценители, членове на управителния съвет на Център „Ринкър” на Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността и Филип Морис България ЕООД, които да пораждат конфликт на интереси.
  4. При избирането на екипа ни за участие в програмата ще подпишем договор за участие.
Всички права запазени © 2019 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2019 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd